Privacystatement

Helios-Medica informeert met dit Privacystatement over de rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en over het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens.

Grondslag?

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de behandelovereenkomst die tussen jou en Helios-Medica wordt gesloten. Hierdoor ga je akkoord met de manier waarop Helios-Medica de gegevens verwerkt zoals beschreven in dit Privacystatement. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van behandeling en het behandeltraject.

Dossier

Een dossier bevat de volgende persoonsgegevens: naam- en adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aantekeningen over de gezondheidstoestand, klachten en de voortgang van het behandeltraject.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens?

Helios-Medica verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Aanleggen en/of sluiten van een dossier;

Registreren van de klachten en de gezondheidstoestand;

Doelmatig beheer van de voortgang van het behandeltraject;

Facturatie, boekhouding en financiële afhandeling.

Toestemming

Als behandelaar heb ik als enige toegang tot je persoonsgegevens en dossier. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden op een veilige opslaglocatie bewaard en beveiligd tegen onbevoegde personen. Indien ondanks de voorzorgsmaatregelen door jou een inbreuk op de beveiliging wordt gesignaleerd, dan is het verzoek dit zo snel als mogelijk door te geven aan Helios-Medica (e-mail: info@heliosmedica.nl)

Alleen met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming kunnen je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk op verzoek worden uitgewisseld of kan een dossier in overleg worden overgedragen aan een andere zorgverlener. Dit kan mondeling of schriftelijk per aangetekende post.

Uitzondering hierop vormt een wet, voorschrift of bevel om de persoonsgegevens bekend te maken of de situatie dat moet worden gevreesd voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.

Wetenschappelijk onderzoek & intercollegiale toetsing

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de kennis verbeteren. Helios-Medica ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en intercollegiale toetsing. De persoonsgegevens worden voor deze doeleinden steeds volledig geanonimiseerd verwerkt. Er is geen herleiding tot de persoonlijke gegevens. Om die reden is hiervoor geen aparte toestemming vereist.

Hoe lang bewaart Helios-Medica je persoonsgegevens?

Een medisch dossier wordt ten minste 20 jaar bewaard tot na de laatste wijziging of aantekening in het dossier. Het dossier wordt daarna verwijderd, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor je gezondheid of die van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De bewaartermijn van 15 jaar kan dus worden verlengd indien dit uit de zorg van een goede behandelaar voortvloeit of indien dit op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Je rechten

Gegevens inzien: je mag je eigen gegevens inzien. Je kan dit aan de behandelaar vragen. Indien er gegevens over een derde (vb. familielid) instaan, dan mag de behandelaar deze gegevens afschermen.

Gegevens wijzigen: Je mag gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld een adres of als er in het dossier onjuiste gegevens staan opgenomen. Als je iets wil toevoegen aan je dossier dan kan je dat aan de behandelaar vragen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een door behandelaar gestelde diagnose te wijzigen.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking: Je mag vragen om gehele of gedeeltelijke vernietiging van je dossier. De behandelaar zal hier aan meewerken, maar niet in alle gevallen. De behandelaar kan het in je eigen belang achtten om het dossier (geheel of gedeeltelijk) te bewaren. De behandelaar moet handelen in het kader van de zorgplicht. De behandelaar mag vernietiging ook weigeren als op grond van de wet, bevel of voorschrift het dossier een bepaalde tijd moet worden bewaard. Het dossier moet op grond van de bewaartermijn ten minste 15 jaar worden bewaard. Overigens kan het verwijderen van een deel van het dossier alleen als dit niet essentieel is voor de verdere behandeling en in de praktijk geen vertroebeld beeld oplevert.

Gegevens overdragen:  Je hebt het recht gegevens mee te nemen of op verzoek te laten overdragen. Een afschrift van een dossier kan aan jou alleen persoonlijk of per aangetekende post worden overgedragen. Het originele dossier wordt niet aan je meegegeven.

Behartiging belangen: De belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Er kan in dat kader om aanvullende informatie worden gevraagd.

Ouder dan 16 jaar? Uit de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) volgt dat je als meerderjarig wordt beschouwd vanaf 16 jaar. Met andere woorden: vanaf 16 jaar mag je zelf in je dossier kijken. Ook mag je zelf vragen bepaalde gegevens te veranderen, wijzigen of verwijderen. Je moet dan zelf een verzoek bij Helios-Medica indienen. Je ouders kunnen niet in je dossier kijken. Als je wil dat je ouders dit wel kunnen, dan moet je hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming geven.

Overledene: Als iemand niet meer in leven is, dan is het verstrekken van medische en/of persoonsgegevens toegestaan. Voorwaarde hierbij is dat de overledene hier geen bezwaren tegen zou hebben gehad, of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener/behandelaar te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de behandelaar.

Je kan Helios-Medica per e-mail een verzoek sturen. Het is van belang dat je duidelijk aangeeft om welke persoonsgegevens het gaat. Helios-Medica kan in verband met dit verzoek om aanvullende informatie vragen bijvoorbeeld voor de vaststelling van de identiteit.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten kan je per e-mail of telefoon contact met Helios-Medica opnemen. Helios-Medica tracht een verzoek spoedig in behandeling te nemen. Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet of althans niet op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden dan kun je ook contact opnemen met de de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van het Privacystatement

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Helios-Medica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen of in verband met websites waarnaar op de website wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website van Helios-Medica.

Helios-Medica behoudt zich recht voor dit Privacystatement aan te passen. Helios-Medica adviseert je dan ook regelmatig deze pagina te bekijken.